Leveringsvoorwaarden Très Joli Catering

Artikel 1: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden 
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Très Joli Catering gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens Très Joli Catering gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die Très Joli Catering en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen. 

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan Très Joli Catering opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 
Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. 
Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 


Artikel 2: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden 
Een overeenkomst komt tot stand zodra Très Joli Catering de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres. 
De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website of ons telefoonteam. 
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd. 


Artikel 3: Opdrachtwijziging of annulering 
Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld bij Très Joli Catering. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier, e-mail, WhatsApp of telefonisch. Pas wanneer de wijziging per mail of WhatsApp is bevestigd, is de wijziging akkoord bevonden. 

Indien koper eerder gedane opdracht wens te annuleren, kan dit tot 7 dagen van te voren kostenloos. Tot 48 uur van te voren kan dit tegen 50% van de offerteprijs. Daarna zal het gehele bedrag in rekening gebracht worden. Het doorgeven van annuleringen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier, e-mail, WhatsApp of telefonisch. Pas wanneer de wijziging per mail of WhatsApp is bevestigd is de annulering akkoord bevonden.

Artikel 4: Tarieven en betaling

De prijzen vermeld op Très Joli Catering zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat. Betaling kan gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijzes. De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces. 
 
Artikel 5: Bezorging 
De door ons opgegeven levertijden zullen worden gegarandeerd mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven levertijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen. Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij

Très Joli Catering waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen Très Joli Catering en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van koper. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht. 


Artikel 6: Aansprakelijkheid / klachten 

Très Joli Catering is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper. In geval van aansprakelijkheid van Très Joli Catering betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden. Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade schriftelijk aan Très Joli Catering is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is. 


Artikel 7: Geheimhouding 

Très Joli Catering werkt conform de geldende privacy wetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden m.u.v. een incasso procedure waarbij gegevens doorgegeven zullen worden aan het incasso bureau. 

Artikel 8: Reklame 
Op alle door Très Joli Catering gepubliceerde foto’s en reklame uitingen van producten behoudt Très Joli Catering zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur. 


Artikel 9: Toepasselijk recht 
Op alle aan deze Algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing

© 2022 Très Joli Catering - Lijsterbeslaan 28 Loosdrecht - T 035 888 42 68 - M 06 4097 19 08 - info@tresjolicatering.nl

webdesign: Scriptus Reclame - design • Web

leveringsvoorwaarden  disclaimer  | privacy